Grundejerforeningen Møllegårdsparken

 

LOVE for Grundejerforeningen "MØLLEGÅRDSPARKEN", Ny Solbjerg

§ 1
Foreningens navn er Grundejerforeningen Møllegårdsparken.
Foreningens mål er at varetage medlemmernes interesser.

§ 2
Som medlem kan optages enhver, der ifølge skøde eller på anden måde råder over en
grund i Møllegårdens udstykning.
Medlemskab opsiges skriftligt til formanden senest den 31. december med virkning fra næste kalenderår.

§ 3
Det årlige kontingent bestemmes på de ordinære generalforsamlinger af de der fremmødte medlemmer. Kontingentet forfalder til betaling ved regnskabsårets begyndelse (kalenderåret). I stiftelsesåret opkræves kr. 25- som startkapital.

§ 4
Foreningen repræsenteres ved en bestyrelse, der består af 3 medlemmer.
Bestyrelsen råder over foreningens midler og har ansvaret for, at disse anvendes i overensstemmelse med foreningens love.
Bestyrelsen kan inddrage suppleanter og medlemmer til løsning af fastlagte opgaver.

§ 5
Bestyrelsens medlemmer samt 1 suppleant vælges på den ordinære generalforsamling for et tidsrum af 2 år, således at der skiftevis afgår 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant.
Alle medlemmer af grundejerforeningen er pligtige til at modtage valg uanset evt. manglende deltagelse ved generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted.

§ 6
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen samles så ofte, formanden finder det fornødent, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.
Bestyrelsen har den udøvende magt i alle foreningens anliggender i overensstemmelse med lovene og generalforsamlingsbeslutningerne.
Formanden leder bestyrelsens forhandlinger; men bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når alle 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Over generalforsamlinger og bestyrelsesmøder fører sekretæren en forhandlingsprotokol, der underskrives af bestyrelsen.

§ 7
Kassereren fører foreningens kassebog og foranlediger opkrævet medlemsbidrag og eventuelle andre indtægter samt afholder foreningens udgifter i henhold til lovene eller eventuelle generalforsamlingsbeslutninger.
Foreningens regnskab skal stedse være dokumenteret ved udgiftsbilag. Foreningens midler skal henstå i et pengeinstitut.

Kassereren udfærdiger det årlige regnskab, der medunderskrives af formanden, hvor, efter det i revideret stand forelægges på denne ordinære generalforsamling. Revisorerne kan i øvrigt til enhver tid uanmeldt foretage kasseeftersyn.


§ 8
Til at revidere regnskabet vælges af generalforsamlingen, iblandt medlemmerne uden for bestyrelsen, to revisorer, hvis valg gælder for to år og således, at der afgår 1 af dem hvert år. Genvalg kan finde sted.

§ 9
Den højeste myndighed i foreningens anliggender er hos generalforsamlingen, der ene kan give og ophæve samt forandre lovene.

§ 10
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 10 uger efter regnskabsårets afslutning og indvarsles med mindst 14 dage.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes så ofte bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 10 af foreningens medlemmer giver skriftlig begæring herom med angivelse af motiveret dagsorden.

På enhver generalforsamling vælges en dirigent til at lede forhandlingerne.
På den ordinære generalforsamling:
1. gives beretning om foreningen og dens virksomhed siden sidste ordinære generalforsamling.
2. fremlægges det reviderede regnskab til godkendelse.
3. foretages de lovmæssige valg.
4. behandles eventuelle forslag fra medlemmerne.
På generalforsamlingen er, hvor ikke andet efter nærværende lov er bestemt, simpel stemmeflerhed gældende dog således at hver parcel har en stemme.

§ 11
Forslag der af medlemmerne ønskes forelagt den ordinære generalforsamling, må indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 12
For at opløse foreningen kræves 2/3 majoritet af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer. Ved en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes tidligst 14 dage og senest 3 måneder efter, skal der på ny kræves 2/3 majoritet for foreningens ophævelse blandt de fremmødte medlemmer. Ved foreningens ophævelse træffer generalforsamlingen bestemmelse om anvendelse af de af foreningens midler, der måtte være til rådighed. Ved afstemninger på generalforsamlinger, ordinære såvel som ekstraordinære, skal disse ske skriftligt, såfremt blot et medlem kræver det.

Lovene er således vedtaget på den stiftende generalforsamling, den 10. oktober 1972.
Lovene er ændret på den ordinære generalforsamling, den 2. marts 1994.